skip to Main Content

روش مغناطيس سنجي قديمي ترين روش ژئوفيزيك اكتشافي است. در اصول و حتي تعبير و تفسير شباهت هاي بسياري با روش هاي ثقل سنجي دارد. اما به طور معمول اين روش پيچيده تر است و تغييرات ميدان مغناطيسي نيز نامنظم تر و محلي تر از شتاب ثقل زمين است. در اين روش اندازه گيري تغييرات ميدان مغناطيسي زمين انجام مي شود. چرا كه برخي از مواد مانند مگنتيت در ميدان مغناطيسي زمين، آنوماليهاي بالاي مغناطيسي نشان مي دهند. كانسارهاي آهن، مس هاي اسكارن، نيكل و آزبست به دليل همراهي با كانه هاي مغناطيسي، با برداشتهاي مغناطيس سنجي به راحتي قابل اكتشافند. حتي برخي از ژئوفيزيكدانان اكتشافي، اين روش را براي اكتشاف طلاي پلاسري به علت همراهي آن با ماسه هاي سياه حاوي مقادير بالاي مگنتيت، توصيه مي كنند.

کاربرد ها ی روش مغناطیس­ سنجی:

  • اکتشاف کانیهای فلزی به خصوص معادن آهن
  • تحلیل و بررسی سایت های باستان شناسی
  • بررسی وضعیت سنگ بستر

دستگاه ها و تجهیزات روش مغناطیس­ سنجی موجود در شرکت ژئو ژرف آزمـــا:

  • یک دستگاه مغناطیس سنجی مدل GSM-19T ساخت شرکت GEM SYSTEM کانادا که تحمل تغییرات 7000 گاما در یک متر، دقت05/0 گاما و قابلیت 2 برداشت در ثانیه را دارد و همچنین قابلیت نصب GPS با دقت یک متر و قابلیت اندازه­ گیری گرادیان را نیز دارا می باشد
  • یک دستگاه مگنتومتر پروتون Geometrix ساخت کشور آمریکا با دقت 1 نانو تسلا
Back To Top